Avtomatično podaljševanje pravic

 V mesecu avgustu 2021  bomo centri za socialno delo odločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot je to potekalo že v letu 2019 in 2020. Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati vlogo.
V primeru , da center za socialno delo ne bo razpolagal z vsemi dokazili, ki so potrebna za izdajo odločbe/informativnega izračuna, bomo vlagatelje obvestili s pozivom za predložitev dokazil. S takojšnjim odzivom na poziv, bodo upravičenci prispevali k hitrejši rešitvi zadeve.

Nova  vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

 • pravico uveljavljajo prvič; vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
 • uveljavljajo novo pravico  za otroka;  vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (npr. za otroke, ki bodo prvič začeli obiskovati vrtec v mesecu septembru, vlagatelj vlogo za znižano plačilo vrtca odda v mesecu avgustu;  npr. otrok bo s septembrom pridobil status dijaka, vlagatelj vlogo za državno štipendijo odda avgusta; npr. otrok bo z oktobrom študent, vlagatelj odda vlogo septembra),
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
 • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev
  v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo
  vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja ZŠtip-1); spremembo oddajo na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«,
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1481

Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. Centri za socialno delo v obdobju od avgusta do oktobra odločamo o povečanem številu pravic. Organizacijo dela smo prilagodili potrebam in se bomo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno.

Začetek izdajanja informativnih izračunov

 V mesecu juniju 2021 smo centri za socialno delo začeli z izdajo informativnih izračunov. Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila, kasneje sledi še pravica do državne štipendije. Prvi informativni izračuni so bili  izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in bo stranki vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se upravičenec ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložil ugovor, o katerem odloča center za socialno delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora.

Zoper ugovor na informativni izračun,  center za socialno delo izda odločbo, na katero se stranka lahko pritoži.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Pripravila: Cvetka Bogdan, Strokovna delavka za prejemke in oprostitve – Vodja Službe ZUPJS

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost