Vpis in izpis

Vpis

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca (oz. po zaključku dopusta za nego in varstvo otroka, če je bil le-ta podaljšan) in do vstopa v šolo. Redni vpis otrok novincev za naslednje šolsko leto (od 1. septembra dalje) imamo praviloma meseca marca. Razpis, s katerim določimo rok za oddajo vlog, enkrat letno objavimo na spletnih straneh vrtca in vas tudi osebno povabimo k vpisu. V primeru prostih mest vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Otroka lahko vpišete v program vrtca s posebno prijavo oz. vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite na upravi vrtca, lahko tudi pri svetovalni delavki na OŠ Gornji Petrovi ali na spletnih straneh vrtca. Na vpis lahko prinesete že izpolnjeno vlogo, lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu (potrebovali boste EMŠO otroka). Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi po pošti.

O sprejemu otroka v vrtec odloči ravnatelj. Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, bo o sprejemu odločila komisija za sprejem otrok.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter  obstoječe pogoje in možnosti za izvajanje predšolske vzgoje v občini (pogoji v vrtcu).Oddelki se  oblikujejo s 1. septembrom za celo šolsko leto. Starši se lahko odločijo za čakalno listo. Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Kaj je potrebno storiti pred vstopom otroka v vrtec?

Da je otrok sprejet v vrtec, starše o tem pisno obvestimo z odločbo. Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, z vrtcem podpišete Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti, ki   jo bomo poslali hkrati z obvestilom o sprejemu. Izpolnjeno pogodbo čim prej vrnite svetovalni delavki ali upravi vrtca. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Izpis

V primeru, da starši storitev vrtca več ne potrebujejo, so dolžni javiti z vlogo za izpis na upravi vrtca ali šole. Izpis iz vrtca izvedejo vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom

(Skupno 867 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost